سارا کشمیری

متولد 1360

Sara Keshmiri

سارا کشمیری
متولد:۱۳۶۰/۶/۸
تهران
لیسانس گرافیک

نمایشگاه های انفرادی
گالری آتبین-تهران-۱۳۸۴
گالری ژاله-تهران-۱۳۹۹

نمایشگاه های گروهی
گالری نگر -تهران -۱۳۹۹
گالری هنگام -مشهد -۱۳۹۹
گالری عصرر-تهران-۱۳۹۹
گالری سرزمین هنر-تهران-۱۳۹۹
گالری سیحون-تهران-۱۳۹۹
گالری دستان-همدان-۱۳۹۹
گالری سرزمین هنر -تهران-۱۳۹۹
گالری ژاله-تهران-۱۳۹۸
گالری پلتفرم۳-تهران۱۳۹۸
گالری اکنون-ااصفهان-۱۳۹۷
گالری ماه مهر-تهران-۱۳۸۷

مجموعه آثار

Sara Keshmiri - بدون عنوان
Sara Keshmiri - بدون عنوان
Sara Keshmiri - بدون عنوان
Sara Keshmiri - بدون عنوان
x