مریم آقایی

متولد 1352

Mariam Aghaee

نمایشگاه‌های انفرادی:
اداپشن، گالری فرمانفرما، تهران، ایران, 1398
یکی از ما، گالری آتبین، تهران، ایران، 1394
جنگ داخلی، گالری شماره 6, تهران، ایران، 1393
گالری هنرهای زیبای آنتالیا، ترکیه، 1385
گالری آتبین, تهران، ایران، 1381

مجموعه آثار

Mariam Aghaee - بدون عنوان
Mariam Aghaee - بدون عنوان
Mariam Aghaee - بدون عنوان
Mariam Aghaee - بدون عنوان
Mariam Aghaee - بدون عنوان
x