علی اعتبار

متولد 1368

Ali Etebar

علی اعتبارارمکی 1368 کاشان
کارشناسی مجسمه سازی دانشگاه هنر تهران
کاردانی گرافیک دانشکده امام علی
دیپلم سفال
نمایشگاه گروهی هنرمندان معاصر کاشان۱۳۹۶
نمایشگاه گروهی مجسمه دانشجویان دانشگاه هنر تهران گالری آ ۱۳۹۶
نمایشگاه گروهی مجسمه های کوچک ۱۳۹۳
نمایشگاه انفرادی بامهای جای کبوتر هایست ۱۳۹۰
نمایشگاه انفرادی مجسمه های سفالی۱۳۹۱
کاشان
هشتمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران ۱۳۹۶
ورکشاپ مشترک ایران-سوئد کاشان۱۳۹۵
اولین سمپوزیوم ساخت سردس شهداکاشان۱۳۹۴ن
طراحی،ساخت ونصب سردیس صنیع الملک غفاری۱۳۹۵
نمایشگاه انفرادی کوره راه گالری ویستا۱۳۹۶
نمایشگاه گروهی مجسمه دانشجویان دانشگاه هنر تهران خانه هنرمندان۱۳۹۵
نصب مجموعه چیدمان کوره راه بازارکاشان۱۳۹۷
ساخت و نصب سی پرنده سنگی سیمرغ عطار۱۳۹۵
مدرس دانشگاه فیض کاشان۱۳۹۶_۱۳۹۷
نصب دائم چیدمان کوره راه_خانه تاریخی طباطبایی ها کاشان_بهار۱۳۹۷
سمپوزیوم ملی مجسمه های شنی بافق۱۳۹۷
بینال مجسمه های شهری تهران۱۳۹۷
سمپوزیوم ملی پرتره مجسمه سازی معاصر تهران۱۳۹۸
نمیایشگاه گروهی چهار سوی خیال انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران.خانه هنرمندان ایران۱۳۹۸
نمایشگاه انفرادی چیدمان مجسمه های سفالی..تزلزل-گالری ویستا تابستان۱۳۹۸
ساخت ونصب مجسمه مادر ارتفاع4متر کاشان1398
سردیس پرفسور ارشدی کاشان1399
دستکار-پرسبوک-خانه منوچهری چیدمان با عنوان تراژدی1399
نصب المان وچیدمان سیمرغ سنگی میدان دروازه دولت کاشان1399
منتخب دومین سمپوزیوم پرتره کاشان1399
نصب پرتره شهید سازندگی حاج علی فارسی1399

مجموعه آثار

Ali Etebar - بدون عنوان
x