صرف مکان حاضر

۱۴.۱/۰۶/۰۴ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۵

کاتالوگ

اطلاعات نمایشگاه

گالری شیدایی

۱۴.۱/۰۶/۰۴ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۵

تهران – میدان هفتم تیر – خیابان بهار شیراز – میدان بهار شیراز- روبروی موزه عکسخانه شهر – پلاک 149 -واحد 1

021 88815539: تلفن
09024812938

ساعات بازدید

یکشنبه – پنجشنبه : 3-7:30 عصر
جمعه ها و افتتاحیه ها : 4-8 عصر

گالری شنبه ها تعطیل است

=
بیانیه

مکان چیست؟ برای اینکه ذات مکان را دریابیم در جایی که ھستیم تامل می کنیم. ما در پی ذات مکان بودیم و ذات بودن به مثابه سکونت در مکان را یافتیم و در کنکاش خود به ذات و روح مکان پی میبریم. روح مکان مفھومی رومی است، بنابر این باور کھن ھر “موجود مستقلی” روح خاص خود را دارد. این روح است که به مردمان و مکان ھا زندگی میبخشد و ازتولد تا مرگ ھمراه با انھاست و ویژگی یا ذات آنھا را مشخص میکند. این روح مشخص میکند که ھرچیزی چیست یا چه “میخواھد باشد”…
درجریان تاریخ روح مکان واقعیتی زنده ماند، ھرچند که ممکن است به صراحت نامی از آن برده نشود. ھنرمندان و نویسندگان همواره از مکان سکنی گزیدن خود و از ویژگی خاص محلی آن الھام گرفته اند و به توصیف پدیدارھای زندگی روزمره، با رجوع به منظره ھا، مکان ھا و محیط شھری پرداخته اند

به قلم صدف کیانی-کیوریتور
شهریور ۱۴۰۱

پوستر
Conjugation of the present dwelling

مجموعه آثار

Conjugation of the present dwelling -
Conjugation of the present dwelling -
Conjugation of the present dwelling -
Conjugation of the present dwelling -
Conjugation of the present dwelling -
Conjugation of the present dwelling -
Conjugation of the present dwelling -
Conjugation of the present dwelling -
Conjugation of the present dwelling -
Conjugation of the present dwelling -
Conjugation of the present dwelling -
Conjugation of the present dwelling -
Conjugation of the present dwelling -
Conjugation of the present dwelling -
Conjugation of the present dwelling -
Conjugation of the present dwelling -
Conjugation of the present dwelling -
Conjugation of the present dwelling -
x