رب النوع

نمایش گروهی کیوریتوریال ” رب النوع ” در روز 4 مهرماه 1399 با حضور چهار بانوی هنرمند برگزیده و17 اثر نقاشی در گالری شیدایی افتتاح شد.

عنوان نمایشگاه برگرفته از رویکرد کلی این چهار هنرمند در آثارشان بوده است. بدین معنا که درآثار تک به تک این چهار هنرمند مقوله “مراقبت و محافظت” که امری غریزی در انسان شمرده می شود , به نوبه خود منعکس شده اند

نمایش رب النوع پس از 3 هفته برگزاری به مدت یک هفته برای بازدید همگانی تمدید شد.

"Goddess- group exhibition- sheydaei gallery"
x