شقایق سعیدی

متولد 1355

Shaghayegh Saeedi

شقایق سعیدی متولد ۱۳۵۵ در تهران است و در هلند زندگی می کند. نقاشی را نزد آسانلو آغاز کرد و دوره های متعددی را در زمینه نقاشی و عکاسی گذرانده است. او هنرمند چند مدیایی است که برای تصویر کردن دنیای ناشناخته اش از هر مدیای متفاوت همچون نقاشی چاپ و عکاسی فروگذار نیست. او با تلفیق فضاهای نقاشانه در عکس ها و یا نقاشی های فریز شده لحنی از عکاسی و لحظه را در آثارش به نمایش می گذارد.
تحصیلات آکادمیک او در زمینه مهندسی شیمی و فعالیت در زمینه های مختلف از او هنرمندی جستجو گر ساخته تا تحیرش از جهان ناشناخته ها را با متریال های گوناگون کنار هم نظم دهد.

او می گوید: از کودکی نقاشی مامن و آرامشی بود برای فرار از هر آنچه برایم ترسناک بود. تصویر کردن جهان پیرامون دلخوشی است که از کودکی برایم باقی مانده است. همانند دریچه ایست که سرم را در ان فرو می برم تا دنیا را آنگونه که برایم مطلوبتر است مشاهده کنم.
در میانه این رفت و برگشت به جهانهای دیگر با دوربین آشنا شدم که مثل قلم مو و بوم و رنگ قابلیت ساخت دنیاهای دیگری را برایم فراهم می کند.
متحیر بودن از جهان رازآلود و حس کشف ناشناخته های آن و رفت و برگشت مدام بین رویا و واقعیت دستاورد موهبت نقاشی و عکاسی است که همراهان همیشگیم هستند.

مجموعه آثار

Shaghayegh Saeedi - همینه که هست
Shaghayegh Saeedi - چیتگر همیشه قایق دارد
Shaghayegh Saeedi - آسمان ابری
Shaghayegh Saeedi - ما دو تا پنجره بودیم.
Shaghayegh Saeedi - هنر مدرن
Shaghayegh Saeedi - دختری با گلدان زیبا
Shaghayegh Saeedi - می لرزد
Shaghayegh Saeedi - سنگ
Shaghayegh Saeedi - کیوریتور در باد
Shaghayegh Saeedi - بیننده
Shaghayegh Saeedi - آبتنی کنندگان
Shaghayegh Saeedi - اسب را به خاطر بسپار
Shaghayegh Saeedi - رویاهایش زنده اند
Shaghayegh Saeedi - هردو می گریزند
Shaghayegh Saeedi - در برابر طبیعت
Shaghayegh Saeedi - عزیز
Shaghayegh Saeedi - تئو
Shaghayegh Saeedi - رویای علفزار
Shaghayegh Saeedi - او
Shaghayegh Saeedi - رویای علفزار ۲
x