فران فریدونی

متولد 1352

Faran Fereydouni

فران فریدونی
1352

کارشناسی نقاشی از دانشگاه تربیت مدرس تهران
کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشگاه تربیت مدرس تهران

نمایشگاه های انفرادی:

1400, کرانه های حضور دیگری, گالری شیدایی, تهران, ایران

نقاشی برای فران فریدونی که از کودکی تا به امروز دغدغه‌ای جز آن نداشته، مهم‌ترین تصویر از زندگی است. فریدونی با تجربه‌های فراوانی که در ژانرهای مختلف نقاشی؛ ‌فیگوراتیو، طبیعت بی‌جان و مناظر طبیعی دارد در طول پنج سال اخیر به نقاشی آبستره روی آورده است. او در مجموعه جدیدش با فرم‌‌ها و احجام بی‌زاویه و شکل‌پذیر به تاویل خود از جهان دست پیدا می‌کند. فرم در نقاشی‌های این مجموعه به نحوی نویدی از آغاز مشترک همه‌ی موجودات جهان و معنایی از تبدیل است. فران فریدونی رسیدن به غایت و نتیجه نهایی در اثر هنری را رد می‌کند و کشف و شهود در جریان خلق اثر را شاه‌راه رویکرد هنری‌اش می‌داند و شفافیت در مسیر خلق را راهی برای ارتباط مستقیم با مخاطب. شاید بتوانیم مجموعه «کرانه‌های حضور دیگری» را در ستایش همزیستی در مغایرت‌ها و نکوهش سروری انسان بر جهان بدانیم

مجموعه آثار

Faran Fereydouni - بدون عنوان
Faran Fereydouni - بدون عنوان
Faran Fereydouni - بدون عنوان
Faran Fereydouni - بدون عنوان
Faran Fereydouni - بدون عنوان
Faran Fereydouni - بدون عنوان
x